Privacyverklaring | SAP TRAINING | PKR ERP-TRAINING | NL

Privacy

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring betreft website erp-training.com (hierna te noemen "de website" die beheerd wordt en eigendom is van PKR ERP-TRAINING (hierna te noemen "PKR").

Bij bezoek aan deze website kan PKR gegevens van u verwerken. Dit kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die u via het contactformulier heeft ingevuld. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert PKR uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van “cookies” op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Contactgegevens

PKR ERP-Training
Postbus 13
4715 ZG Rucphen
T: 0165-348278
E: erpinfo@erp-training.nl
W: https://erp-training.nl

Gegevensverwerking

PKR verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot de diensten van PKR en gerelateerde derden, het kunnen uitvoeren van andere promotie-activiteiten en het kunnen verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden.

Persoonsgegevens die wij verwerken

PKR verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PKR verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PKR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:  Categorie: voor- en achternaam cq. email adres. Bewaartermijn: 2 weken. Reden: om contact met u te kunnen opnemen in verband met onze dienstverlening.

Delen van persoonsgegevens met derden

PKR verstrekt persoonsgegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Op de website wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u de website bezoekt. Via de website worden alleen technische en functionele cookies geplaatst. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PKR en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar erpinfo@erp-training.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PKR neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onze contactpagina of via erpinfo@erp-training.nl

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die mogelijk via de website via links kunnen worden bezocht.

Contact

Voor vragen in verband met deze privacyverklaring  kunt u als volgt met ons in contact treden: via het contactformulier; per brief aan PKR ERP-TRAINING, postbus 13, 4717 ZG Rucphen; telefonisch op 0165-348278; per e-mail naar erpinfo@erp-training.nl. Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, dan vernemen we dit graag van u.

Wijzigingen privacyverklaring

PKR behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen kennis kunt nemen.

Inwerkingtreding privacyverklaring

Deze privacyverklaring is op 18 mei 2018 inwerking getreden.